За нас

Косад Семанс България

ГРУПА КОСАД СЕМАНС

УТВЪРДЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СЕМЕНА В ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СВЯТ

Сграда с офиси на Косад Семанс България

Косад Семанс е независима френска компания, която стартира своята дейност през 1958 г. Основната дейност на компанията е селекциониране, производство и разпространяване на семена при множество култури – царевица, слънчоглед, сорго, соя, люцерна и тревни смески, грах, рапица, пшеница, ечемик, тритикале и други. 100% от капитала на компанията е насочен в земеделието. Ежегодно, 14% от
оборота на компанията се реинвестират в създаването на нова селекция и подобряване на желани агрономически характеристики на видовете използвани в земеделския свят.

С 60 години опит, групата Косад Семанс прилага в практиката целия професионализъм на екипа си, за да задоволи нуждите на своите партньори, участващи във всички етапи в земеделския процес – фермери, търговци и преработватели. Целта на компанията е да гарантира устойчивост на всяка дейност в този процес и да намира точния отговор за задоволяване на основните нужди на
човечеството – осигуряване на храна.

Биотехнологии прилагани от Косад Семанс

За да оптимизира изследователската си дейност, Косад Семанс прилага в практиката си последните открития на биотехнологиите. Усилията на изследователите се подпомагат чрез стратегически партньорства с други компании и чрез участие в проекти от европейски мащаб, като например проекта “Amazing” за царевица, “Sunrise” за слънчоглед, ”Breedwheat“ за зърнено-житни култури, “Pro sorgho” за сорго. Работата на селекционерите и генетичния обмен в рамките на научни споразумения и изследователски центрове от цял свят осигуряват на компанията изключително богат генофонд.

Всичко това позволява изпълнението на основната мисия на компанията, а именно: Земеделието да произвежда повече с по-малко ресурси, при минимизиран риск! Това осигурява не само просперитет на компанията, но и стабилност и сигурност на нашите клиенти.


Търговска структура

Косад Семанс разпространява своята генетика чрез обособените 7 търговски звена: Косад Семанс Източна Европа, Косад Семанс Северозападна Европа, Косад Семанс Централна Европа, Косад Семанс Русия, Косад Семанс Северна Африка, Косад Семанс Средиземноморие и Косад Семанс Иберия.


История на групата

1958 – Създаване на земеделски кооператив за производство, сушене и заготовка на семена SICA SCS.
1962 Начало на търговската дейност.
1972 Подписване на договор с американски производител на семена. Развитие на търговията с царевични семена.
1975 Начало на селекционна дейност при зърнено-житни култури.
1984 Начало на селекционна дейност при слънчоглед и рапица.
1987 Начало на селекционна дейност при царевица и край на договора с американския производител на семена.
1989 Създаване на дъщерно дружество в Германия CAUSSADE SAATEN
1991 Земеделският кооператив SICA SCS се преобразува в акционерно дружество CAUSSADE SEMENCES SA и ELF SANOFI влиза като мажоритарен акционер, заедно с CAUSSADE FINANCEMENT.
1994 CAUSSADE FINANCEMENT изкупува акциите притежавани от ELF SANOFI.
2001 Създаване на сдружение GIE ACTISEM за излизане на пазара за зърнено-житни култури.
2002 Създаване на дъщерно дружество Косад Семанс Белгия CAUSSADE SEMENCES BENELUX.
2003 Присъединяване към GIE GRASS – предприятие за селекциониране при фуражни култури.
2004 Изкупуване на SOGROUP – предприятие за селекциониране на зърнено-житни култури.
2008 Основаване на изследователски център в Румъния.
2009 Създаване на дъщерните дружества Косад Семанс Италия и Косад Семанс Румъния.
2010 Създаване на дъщерните дружества Косад Семанс България, Косад Семанс Унгария, Косад Семанс Сърбия и Косад Семанс Полша.
2011  Създаване на дъщерните дружества Косад Семанс Холандия (Caussade Zaden) и Косад Семанс Чешка република (Caussade Osiva).
2012 – Създаване на Косад Семанс Африка и Косад Семанс Украйна.

2014 – Създаване на Косад Семанс Русия.

2020 – Създаване на Lidea – нова компания, родена от сливането на Еуралис семена и Група Косад Семанс.


Основна дейност

Високата оценка на биоразнообразието и страстта, която вдъхновява постиженията му е ключът за промотиране на пазара висококачествената генетика на Косад Семанс, идеално адаптирана към настоящата ситуация. Творческия момент при работата със сортовете почива на отговора на очакванията на множество селскостопански и индустриални вериги, което става двигателят на Косад Семанс в цялата изследователска работа. Опит и компетентност на екипите са в основата на развитието на генетичното качество на всички видове в портфолиото, като успоредно с това се поддържа и мисията да бъдем една иновативна компания с богат набор от хибриди. Програмите за развитие комбинират традиционни технологии, като хибридизация на растенията при въвеждане на желаните характеристики и по-комплексни техники като онези в биотехнологията. Тези техники извън областта на молекулярната биология (техника на молекулярните маркери или на диплоида, ембрионални култури и т.н.) направиха възможно увеличението на производителността и отличното представяне на новите видове, с намаляващо време за създаване на нов хибрид и най-вече за въвеждане на агрономически характеристики (толерантност към суша, резистентност към хербицидни молекули, към зарази, и т.н.) . Всичко това позволява изпълнението на задължителните изисквания, а именно: Земеделието да произвежда повече с по-малко ресурси!

Групата Косад Семанс е готовa да отговори на това предизвикателство, което тя е прозряла още преди десетилетия, така че днес разполага с богата генетична база, която позволява да се създават видове или хибриди, на базата на естествени ресурси при минимизирани земеделски рискове.

Нашият Отдел Развитие функционира като посредник между Изследвания и Маркетинг.

За да предаде развитието на генетични ресурс и да обхване специфичните нужди на различните сектори, Косад Семанс се уповава на своите специалисти.

Екипът на отдел Развитие работи в тясно сътрудничество с отдел Изследвания. Отделът валидира агрономическите свойства на видовете и следи за специфичните характеристики на събираните култури, така че те да отговарят на различните очаквания от съответните полета.

Големият брой опити (над 350) често води, в различните региони, до партньорство с технически организации и институти, гарантира отличната адаптация на нашите култури към местните почвени и климатични условия, като същевременно отговаря на изискванията на всяка земеделска сиситема.

В наши дни е от съществено значение да се гарантират произхода и качеството на маркирани семена, за да се отговори на професионални и потребителски изисквания.
За да съхрани генетичните характеристики на нашите семена, Косад Семанс разчита на мрежа от 600 семепроизводители с високи технологични стандарти. Проследяването и контролът на производствените полета се извършва от наши високо опитни инженери и специалисти.
Царевица, слънчоглед, рапица, житни култури, фуражни и бобови култури... по-голямата част от културите под знака на Косад Семанс се произвеждат във Франция под строги изисквания и спецификации. Още повече, безкомпромисни вътрешни правила и официални нормативни уредби се налагат, за да се поддържа високото качество и стандартите за проследяване историята на културите.
С тази цел, лабораториите на Косад Семанс, с подкрепата на Министерство на Земеделието, извършват над 60,000 анализа годишно, за да гарантират високата стойност на кълняемост и безпогрешна чистота на видовете.

Семепроизводство
Косад Семанс гарантира качествено френско производство на семена. Благодарение на точността и опита на своите инженери и производители, и високото качество на най-модерното технологично оборудване, семената се проследяват от полето до крайния продукт, готов за сеитба. Това означава и гарантира, че Косад Семанс може да предложи адаптивна продукция, бърза реакция и гъвкав отговор на всички изисквания по отношение на генетика и защита на семената.

Отдавна съществува спор на тема „Каква всъщност е разликата между маркетинга и продажбите?”. Ние от Косад Семанс, знаем че двата отдела са взаимно зависими. „Продажбите” не могат да постигнат поставените им цели без ефективно маркетингово планиране и поддръжка, а указанията и препоръките на „маркетинга” стават безсмислени без продажби. Затова двата екипа обединяват своите усилия с една единствена цел: Съвместния им принос за налагане на марката Caussade Semences чрез създаване, предлагане и предаване на по-висока стойност за клиента.

Организирането, провеждането и отчитането на редица демонстрационни полета в цялата страна, е основна задача и пред двата екипа, защото ние знаем, че информацията за проявлението на отделните сортове и хибриди по региони, е от стратегическо значение за нашите клиенти. Търговският и маркетинговият отдел се стремят да направят достъпна и добре позната генетиката на Косад Семанс, чрез точно и вярно предаване на информацията, запознавайки крайните клиенти със специфичните особености на отделните видове.

Ние в Косад Семанс вярваме, че маркетинг означава уважение към труда и приноса на всеки един участник в земеделския процес – земеделци, дистрибутори, семепроизводители и други в рамките на едно тясно сътрудничество.

Косад Семанс поддържа връзки с всички големи дистрибутори във Франция и Европа, а от 2010г и в България. Динамичните търговски екипи присъстват и придружават клиентите през всеки един етап: от решението за избор на подходяща генетика и покупка на семена до отчитането на резултатите след прибиране на реколтата, от купувачи до земеделци, от инженери до търговци.

Силен, с една съвременна генетика и качество, екипът на Косад Семанс атакува пазара уверено и динамично, с професионализъм и отговорно отношение.

Новини